Lễ công nhận xã phương phú, huyện phụng hiệp đạt chuẩn nông thôn

Lễ công nhận xã phương phú, huyện phụng hiệp đạt chuẩn nông thôn