Lễ đặt đá xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm

Lễ đặt đá xây dựng thiền viện trúc lâm An Giang

Sự kiện lễ đặt đá xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm An Giang